Tự chủ tài chính, hội tụ kế toán quốc tế và yêu cầu cải tiến chất lượng thông tin trên hệ thống báo cáo tài chính - ứng dụng cho các trường trung học chuyên nghiệp công lập Việt Nam

Báo cáo tài chính tuy ở giai đoạn cuối cùng của của quy trình công tác kế toán nhưng lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ảnh hưởng mang tính quyết định đến toàn bộ công tác kế toán. Bởi lẽ “giá trị” tất cả công việc nhận biết - đo lường - tính toán - ghi chép và tổng hợp thông tin kế toán tùy thuộc vào “giá trị” của thông tin mà kế toán cung cấp cho đối tượng sử dụng.