Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, nhận dạng thương hiệu và ý định chuyển đổi thương hiệu ở Việt Nam

Nghiên cứu này nhằm kiểm định và đánh giá tác động của trách xã hội của doanh nghiệp lên nhận dạng thương hiệu và ý định chuyển đổi thương hiệu ở Việt Nam.