Trách nhiệm của báo chí đối với việc truyền thông về an toàn vệ sinh thực phẩm: thực tiễn và khuyến nghị

Bài viết nghiên cứu nhằm đề xuất một số khuyến nghị về trách nhiệm của báo chí với công tác truyền thông về an toàn thực phẩm như: kịp thời thông tin chính xác; tăng cường thông tin chỉ dẫn; mở rộng mạng lưới cộng tác viên, đường dây nóng để phản ánh biểu hiện vi phạm; phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng nhiều chương trình, chuyên mục để tuyên truyền pháp luật về an toàn thực phẩm.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)