Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng tới sự hữu hiệu của hoạt động kiểm toán nội bộ

Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của KTNB thông qua việc tổng hợp và phân tích các nguồn dữ liệu từ các nghiên cứu tiền nhiệm để cung cấp hướng nghiên cứu trong tương lai.