Tín hiệu gian lận và khả năng hoạt động liên tục các công ty bị hủy niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu được thực hiện nhằm cung cấp bằng chứng về tác động của tín hiệu gian lận (tỷ số tài chính) đến khả năng hoạt động liên tục trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy một số tín hiệu gian lận có tác động đến khả năng hoạt động liên tục, từ đó có những kiến nghị đối với các bên liên quan.