Tín dụng và vai trò của tín dụng nhà nước Việt Nam - lý luận và thực tiễn

Bài viết với nội dung trình bày về tín dụng và vai trò của tín dụng nhà nước Việt Nam - lý luận và thực tiễn. Tín dụng tồn tại khách quan trong nền kinh tế thị trường. Tín dụng tồn tại dưới ba hình thức chủ yếu, gồm tín dụng thương mại; tín dụng ngân hàng; tín dụng nhà nước. Cả ba hình thức tín dụng này đều tồn tại và hoạt động song song với nhau và tạo ra hiệu ứng tích cực chung đối với nền kinh tế - xã hội.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)