Thực trạng stress nghề nghiệp và một số yếu tố liên quan ở nhân viên điều dưỡng lâm sàng Bệnh viện E, năm 2018

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng stress nghề nghiệp và một số yếu tố liên quan trên 309 điều dưỡng lâm sàng đang làm việc tại bệnh viện E năm 2018. Kết quả cho thấy tỷ lệ stress của điều dưỡng lâm sàng tại Bệnh viện E là 24,3%. Trong đó, tỉ lệ stress nhẹ và vừa là 18,8%; nặng và rất nặng là 5,5%.