Thu hẹp khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Bài viết trình bày khái quát về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam; một số điểm tương đồng và khác biệt giữa hệ thống chuẩn mực kế toán tại Việt nam và chuẩn mực quốc tế.