Thị trường chứng khoán tại Việt Nam - PGS.TS. Lê Văn Tề

Thị trường chứng khoán tại Việt Nam trình bày tổng quan về thị trường chứng khoán tại Việt Nam và tập trung đi sâu nghiên cứu hệ thống cấu thành thị trường chứng khoán tập trung; bao gồm: cơ cấu sở hữu, hệ thống thành viên, hệ thống niêm yết, hệ thống công bố thông tin tổ chức niêm yết, hệ thống thông tin thị trường, hệ thống giao dịch, hệ thống đăng ký - lưu ký - thanh toán bù trừ chứng khoán và hệ thống giám sát thị trường.