Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 143/2019

Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 143/2019 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với hoạt động quản lý rác thải vì sự phát triển bền vững, thực trạng và giải pháp tăng cường kiểm toán môi trường của Kiểm toán nhà nước, ảnh hưởng của các nhân tố tài chính tới ý kiến kiểm toán phát hành của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.