Tài liệu Quản trị thương hiệu: Chương 4 - ThS. Đặng Đình Trạm

Tài liệu Quản trị thương hiệu: Chương 4 Định vị thương hiệu trình bày về khái niệm định vị thương hiệu, các bước định vị thương hiệu, lý do tin tưởng thương hiệu (Các yếu tố chứng thực), chiến lược định vị dựa vào khách hàng mục tiêu.