Tài liệu Quản trị thương hiệu: Chương 1 - ThS. Đặng Đình Trạm

Tài liệu Quản trị thương hiệu: Chương 1 Khái niệm thương hiệu nêu lịch sử ra đời cảy thương hiệu, định nghĩa thương hiệu, các chức năng của thương hiệu, những lợi ích chính mà thương hiệu đem lại cho doanh nghiệp, thương hiệu mạnh giúp doanh nghiệp không chỉ một mà nhiều sản phẩm khác của doanh nghiệp.