Tái định vị và tái bố trí mặt bằng kho: Một tình huống nghiên cứu tại công ty Clipsal Viet Nam

Trong nghiên cứu này, tác giả đã giải quyết bài toán ra quyết định về việc tái định vị nhà kho, đây là một trong những quyết định khó khăn cho những nhà quản lý và đầu tư. Cấu trúc của
nghiên cứu này được chia thành 2 giai đoạn cụ thể như sau: i/ lựa chọn vị trí nhà kho: giai đoạn này, chúng tôi lựa chọn một vị trí mới trong bốn vị trí tiềm năng được xác định trước, theo đó, tác giả áp dụng kỹ thuật so sánh cặp và giải thuật giá trị trung bình trọng số để sắp hạng các vị trí tiềm năng; ii/ bài toán thiết kế mặt bằng nhà kho: xây dựng mặt bằng tại vị trí nhà kho được chọn dựa trên yêu cầu về diện tích và không gian của nguyên phụ liệu, linh kiện, các công cụ và trang thiết bị trong nhà kho.