Tác động của vốn hóa hợp đồng thuê hoạt động theo chuẩn mực kế toán quốc tế mới về thuê tài sản (IFRS 16) đến các công ty niêm yết tại Việt Nam

Bài viết làm rõ những phê phán đối với mô hình kế toán hợp đồng thuê tài sản theo chuẩn mực kế toán quốc tế số 17 (IAS 17) và cách tiếp cận mới trong chuẩn mực báo cáo tài chính số 16 (IFRS16). IFRS16 ra đời từ một phần từ kết quả của các nghiên cứu thực chứng đánh giá về tác động của việc vốn hóa các hợp đồng thuê hoạt động, đã yêu cầu bên đi thuê vốn hóa tất cả các hợp đồng thuê tài sản có kỳ hạn trên 12 tháng.