Tác động của chất lượng cuộc sống công việc đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên

Nghiên cứu nhằm xác định những yếu tố tác động của chất lượng cuộc sống công việc đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên ở các công ty dịch vụ quảng cáo tại Tp.HCM. Nghiên cứu được thực hiện khảo sát với 250 nhân viên đang làm việc ở các công ty dịch vụ quảng cáo tại Tp.HCM. Các phương pháp phân tích được sử dụng như Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA - Exploratory Factor Analysis), hồi quy tuyến tính đa biến.