Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến ngành kế toán, kiểm toán

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đem đến những tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ cao, điện toán hóa nhiều ngành sản xuất kinh doanh mà không cần có sự tham gia của con người. Cũng như nhiều ngành khác, kế toán, kiểm toán chịu tác động lớn của CMCN 4.0. Bài viết giới thiệu về CMCN 4.0, những công nghệ của CMCN 4.0 ảnh hưởng đến ngành kế toán, kiểm toán và những tác động của chúng đến lĩnh vực này.