Tác động của các nhân tố đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank

Bài viết nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng thương mại, đồng thời đo lường mức tác động của từng nhân tố đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank.