Tác động của các nguồn vốn đầu tư đến hội tụ thu nhập ở Việt Nam

Xuất phát từ lý thuyết hội tụ thu nhập Solow (1956), mục tiêu nghiên cứu của bài viết là xem xét có hay không hiện tượng hội tụ thu nhập giữa các tỉnh của Việt Nam, đồng thời đánh giá mức độ tác động của các nguồn đầu tư đến quá trình hội tụ thu nhập ở Việt Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)