Sự hài lòng về môi trường học tập lâm sàng của sinh viên điều dưỡng trường Đại học Duy Tân

Môi trường học tập lâm sàng là sự tương tác của các yếu tố trong môi trường lâm sàng có ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên. Giáo dục lâm sàng rất quan trọng vì nó giúp sinh viên điều dưỡng hiểu về thực hành lâm sàng, tạo điều kiện để có được kiến thức thực tế và thực hành trên người bệnh, đồng thời nó cũng gây ra căng thẳng cho sinh viên. Bài viết trình bày mô tả mức độ hài lòng của sinh viên điều dưỡng đối với môi trường học tập lâm sàng; xác định mối tương quan giữa mức độ hài lòng của sinh viên và các yếu tố trong môi trường học tập lâm sàng.