Sử dụng tính năng story trên mạng xã hội trong việc phát triển thương hiệu báo thanh niên hiện nay

Từ việc khảo sát nghiên cứu thực tế hiệu quả sử dụng Story trên mạng xã hội của một cách khách quan, bài viết đã đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao vai trò của tính năng này trong công tác phát triển thương hiệu báo Thanh Niên.