Sổ tay thực hiện Dự án: Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng

Sổ tay thực hiện Dự án: Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng thực hiện hướng dẫn việc xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát và đánh giá các hoạt động của Dự án cho các bên liên quan của Dự án. Sổ tay gồm 5 chương: Chương I Tóm tắt Dự án; Chương II Quản lý thực hiện Dự án; Chương III Lập kế hoạch Dự án; Chương IV Đấu thầu, mua sắm; Chương V  Theo dõi, đánh giá và chế độ báo cáo, thông tin liên lạc của Dự án.