Rủi ro trong các dự án xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam

Bài viết này nhằm xây dựng danh mục các loại rủi ro trong các dự án xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam hiện nay, đồng thời phân tích mối quan hệ tác động qua lại giữa các rủi ro này.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)