Quyết định mua vé máy bay trực tuyến của người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài nhằm xác định và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua vé máy bay trực tuyến của người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), bằng việc khảo sát 536 người tiêu dùng từ 18 tuổi trở lên đã từng mua vé máy bay trực tuyến và đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu sử dụng công cụ SPSS 20 để phân tích độ tin cậy thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phần mềm AMOS 22 để hiệu chỉnh thang đo bằng phân tích nhân tố khẳng định CFA, kiểm định mô hình bằng phân tích cấu trúc tuyến tính SEM.