Quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Quản trị rủi ro thanh khoản luôn là quan tâm hàng đầu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) trong những năm gần đây, bởi ban lãnh đạo Agribank luôn nhận thức sâu sắc hệ quả từ rủi ro này xảy ra đối với bản thân ngân hàng, khách hàng cũng như toàn bộ nền kinh tế.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)