Quản trị công ty tại tập đoàn Bảo Việt - từ lý thuyết đến thực tiễn quản trị doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa

Nội dung bài viết trình bày quản trị công ty (QTCT) gần đây trở thành chủ đề được quan tâm ở Việt Nam, và một đối tượng doanh nghiệp cần được chú ý nhiều hơn chính là các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa. Bài viết này làm rõ một số vấn đề lý luận về đặc trưng.của QTCT tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sau cổ phần hóa, đồng thời tập trung nghiên cứu một trường hợp DNNN điển hình tại Việt Nam sau cổ phần hóa - Tập đoàn Bảo Việt.