Quan sát kỹ năng giao tiếp của điều dưỡng viên và nhân viên chăm sóc khách hàng tại Khoa khám bệnh - Bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2016

Bài viết trình bày đánh giá kỹ năng giao tiếp của điều dưỡng viên và nhân viên chăm sóc khách hàng tại khu vực tiếp đón - khoa Khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang; quan sát 97 tình huống.