Phát triển dịch vụ kiều hối tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Bài viết "Phát triển dịch vụ kiều hối tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam" đánh giá khái quát thực trạng phát triển dịch vụ kiều hối tại Agribank, trên cơ sở nguyên nhân hạn chế, tác giả đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ này trong thời gian tới.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)