People Description

Nội dung của tài liệu "People Description" trình bày về các từ miêu tả người và các hoạt động thường ngày của con người trong cuộc sống, tài liệu cung cấp các động từ đi kèm với cách sử dụng cùng các giới từ thích hợp, bao gồm các miêu tả thể hiện trên mắt (eyes), tay (hands), legs (chân) và miệng (mouth).