Những vấn đề cơ bản về phân tích dự báo trong quản trị nhân sự

Bài viết giới thiệu tình hình ứng dụng của kỹ thuật phân tích dự báo trong công việc của các nhà quản trị nhân sự; bên cạnh đó, tập trung làm rõ cách xử lý các thách thức tiêu biểu trong công tác quản trị nhân sự bằng cách áp dụng kỹ thuật phân tích dự báo. Từ việc đánh giá những khó khăn trong việc áp dụng, nhóm tác giả cũng đưa ra một số giải pháp giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam triển khai phương pháp này trong hoạt động quản trị nhân sự.