Những thách thức của công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng

Phát triển hệ thống y tế tuyến cơ sở là một trong những mục tiêu quan trọng nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, những rào cản trong công tác triển khai chương trình y tế tại các vùng đồng bào gặp nhiều khó khăn luôn là đề tài được quan tâm của Đảng, Chính phủ và các cấp ban ngành. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu tìm hiểu những thách thức của cán bộ y tế tại tuyến xã thôn về công tác chăm sóc sức khỏe (CSSK) bà mẹ và trẻ em, từ đó nêu lên những kiến nghị cải cách dịch vụ cung cấp.