Những kỹ năng công nghệ thông tin cần thiết cho nhân viên kế toán trong thời đại số

Công nghệ thông tin (CNTT) không ngừng phát triển một cách nhanh chóng, sâu rộng và ảnh hưởng của nó đến công việc kế toán càng ngày càng mạnh mẽ. Việc tìm hiểu các kỹ năng CNTT nào hiện nay cần thiết cho nghề kế toán sẽ giúp cho nhà trường xem xét lại sự phù hợp giữa chuẩn đầu ra về kỹ năng của chương trình đào tạo với yêu cầu thực tế. Một bảng câu hỏi liệt kê các kỹ năng công nghệ thông tin được gửi cho 145 người làm công tác kế toán nhằm khảo sát quan điểm của họ về tầm quan trọng của các kỹ năng này.