Nhận thức về các nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu lực của kiểm toán nội bộ tại ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết này tìm hiểu về các nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu lực của Kiểm toán nội bộ trong lĩnh vực ngân hàng thương mại, trên cơ sở đó đánh giá nhận thức của các nhân sự trong các ngân hàng thương mại Việt Nam về nội dung này. Mời các bạn cùng tham khảo!