Nghiên cứu phương pháp cải tiến trong tính toán biến dạng của khối đất yếu được gia cố trụ đất xi măng

Bài viết đề xuất công thức hiệu chỉnh để tính biến dạng của bản thân khối gia cố, sau đó sử dụng số liệu quan trắc thực tế và phương pháp phần tử hữu hạn để kiểm chứng lại công thức giải tích đã đề xuất.