Nghiên cứu mức độ áp dụng các phương pháp hạch toán chi phí và tính giá thành trong các doanh nghiệp ngành xây dựng

Xây dựng là một ngành kinh tế có tính đặc thù đối với hoạt động quản lý & hạch toán kế toán. Để đáp ứng yêu cầu quản lý của Doanh nghiệp đòi hỏi cán bộ kế toán phải cung cấp kịp thời đầy đủ các thông tin liên quan, nhất là các vấn đề về: Chi phí, giá thành công trình. Vì vậy, việc nghiên cứu mức độ vận dụng các phương pháp hạch toán chi ph sản xuất và giá thành trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam là cần thiết.