Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán

Nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dựng hệ thống thông tin kế toán thông qua mô hình đề xuất với bảy giả thuyết. Các thang đo của mô hình được thiết lập và kiểm định bằng hệ số tin cậy Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá và phân tích nhân tố khẳng định. Mời các bạn cùng tham khảo!