Nâng cấp chất lượng tạp chí ở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Ở Việt Nam hầu hết các tạp chí khoa học chưa đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nâng cấp chất lượng tạp chí khoa học là xu thế tất yếu của Việt Nam nói chung và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) nói riêng. Để nâng cấp chất lượng các tạp chí đạt tiêu chuẩn quốc tế, cần phải có chiến lược đúng, rõ ràng và sự đầu tư lớn.