Nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại tại Việt Nam từ góc nhìn thanh khoản

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là để phân tích các mối quan hệ tồn tại giữa rủi ro thanh khoản, được đo lường bởi tài sản thanh khoản với tổng nguồn vốn huy động, và một số biến phụ thuộc cụ thể (Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ cho vay ròng/tổng huy động ngắn hạn, quy mô ngân hàng).