Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Bài viết "Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập" đánh giá qua 4 tiêu chí: 1) Năng lực cạnh tranh về tài chính; 2) Năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực; 3) Năng lực cạnh tranh về khoa học công nghệ; 4) Năng lực cạnh tranh marketing, quảng bá du lịch. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp hoàn thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh đối với ngành du lịch Việt Nam.