Một số vấn đề từ thực tiễn quản lý hoạt động của tạp chí Kinh tế đối ngoại

Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động của tạp chí Kinh tế đối ngoại thuộc trường Đại học Ngoại thương, đề xuất một số giải pháp cơ bản để giải quyết các vấn đề này.