Một số kết quả mới về đặc điểm thạch học và tuổi U - Pb của thành tạo Granit khối Bến Tuần, khối Đá Thẻ

Khối granit Bến Tuần thuộc đới cấu trúc Long Đại, còn khối Đá Thẻ thuộc đới cấu trúc Đà Nẵng - Sê Kông, hiện tại hầu hết các nghiên cứu xếp các đá của hai khối vào phức hệ Bà Nà tuổi Kreta. Kết quả nghiên cứu cho thấy hai khối xâm nhập này có những đặc điểm thạch học và khoáng vật tương đối khác biệt.