Một số đặc điểm về dinh dưỡng lâm sàng ca ghép đa tạng đầu tiên trên người tại Việt Nam

Một số đặc điểm về dinh dưỡng lâm sàng ca ghép đa tạng đầu tiên trên người tại Việt Nam nhằm đánh giá kết quả một số biện pháp nuôi dưỡng đã áp dụng cho BN ghép tụy - thận đầu tiên tại Việt nam; nhận xét những thay đổi lâm sàng, cận lâm sàng liên quan đến dinh dưỡng của BN trước và sau ghép tụy - thận 4 tháng đầu tiên.