Một số bất cập trong ghi nhận tài sản cố định hiện nay tại các doanh nghiệp Việt Nam

Bài viết sau đây sẽ tập trung làm rõ hơn về một số bất cập như vậy trong việc ghi nhận tài sản cố định hiện nay tại các doanh nghiệp Việt Nam.