Mô hình ước lượng độ tương tự giữa các bài viết trên các cổng thông tin giải trí

Bài viết tìm hiểu phương tiện truyền thông xã hội đã đưa ra một số cách thức để lọc, phân loại, tìm kiếm hoặc đưa ra các bài viết tương tự nhau dựa trên các đoạn văn bản, các mô tả ngắn hoặc một thuộc tính nào đó của bài viết trên các cổng thông tin giải trí.