Lựa chọn phương thức thanh toán quốc tế phù hợp - một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp

Bài viết tập trung phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn PTTT của doanh nghiệp, xu hướng lựa chọn PTTT, đưa ra một số khuyến nghị doanh nghiệp cần lưu ý khi áp dụng các PTTT quốc tế.