Kiểm toán hợp tác xã: Mô hình nào phù hợp ở Việt Nam

Bài viết trình bày tổng quan về hoạt động kiểm toán cũng như phân tích các lợi ích và các rào cản của hoạt động này trong thực tế, bài viết đề xuất phát triển và hoàn thiện các mô hình kiểm toán hợp tác xã phù hợp trong điều kiện bối cảnh nền kinh tế hiện nay ở Việt Nam.