Kiểm soát nội bộ và rủi ro khi thực hiện trong các doanh nghiệp da giầy Việt Nam

Bài viết tiến hành điều tra cách các doanh nghiệp da giầy Việt Nam thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ để giảm thiểu và ngăn chặn rủi ro. Nghiên cứu áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính, dựa trên các doanh nghiệp nghiên cứu điển hình, áp dụng phương pháp diễn giải để hỗ trợ thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và trình bày dữ liệu.