Kiểm soát của các cơ quan báo chí, truyền thông đối với việc thực hiện quyền lực nhà nước của ủy ban nhân dân cấp tỉnh ở nước ta hiện nay

Bài viết phân tích vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông trong kiểm soát quyền đối với việc thực hiện QLNN của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, từ đó đánh giá thực trạng và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát của các cơ quan báo chí, truyền thông đối với việc thực hiện QLNN của UBND cấp tỉnh ở nước ta hiện nay.