Khảo sát một số yếu tố liên quan stress nghề nghiệp của điều dưỡng lâm sàng tại Bệnh viện Ung Bướu năm 2017

Bài viết trình bày khảo sát mức độ stress; một số yếu tố liên quan đến Stress nghề nghiệp của điều dưỡng lâm sàng tại bệnh viện Ung Bướu năm 2017. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 225 điều dưỡng viên công tác tại các khoa lâm sàng thuộc bệnh viện Ung Bướu TP. Hồ Chí Minh năm 2017.