Khảo sát đặc điểm hình thái, thành phần hoá học và hoạt tính kháng vi sinh vật của địa y Dirinaria applanata (Feé) D. D. Awasthi

Bài viết trình bày việc khảo sát đặc điểm hình thái, xác định sơ bộ thành phần hóa học và hoạt tính kháng vi sinh vật của địa y Dirinaria applanata nhằm bổ sung dữ liệu về loài địa y này tại Việt Nam.