Hiệu quả giảng dạy thực hành lâm sàng cho sinh viên điều dưỡng theo mô hình kết hợp giáo viên trường - viện

Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả hướng dẫn thực hành lâm sàng theo mô hình kết hợp giữa giáo viên hướng dẫn của trường và của bệnh viện. Phương pháp: Nghiên cứu can thiệp không có nhóm chứng lượng giá bằng bảng câu hỏi trước và sau can thiệp trên đối tượng là sinh viên các lớp Cử nhân Điều dưỡng đang thực hành lâm sàng dưới sự hướng dẫn của giáo viên theo mô hình kết hợp trường - viện. Bên cạnh đó, sử dụng câu hỏi phỏng vấn nhằm tìm hiểu thêm về thuận lợi và khó khăn của giáo viên hướng dẫn lâm sàng của bệnh viện.